Βασίλης Πατερομιχελάκης

Συντονιστής

Ο Βασίλης  Πατερομιχελάκης είναι απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του, στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις το 1984, ενώ από το 1995 κατέχει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και είναι ισότιμος μέτοχος της εταιρείας.

Ως Συντονιστής ή Επικεφαλής Ομάδας, έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με τον έλεγχο ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εθνικών, πολυεθνικών και ομίλων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και Δήμων και Δημοτικών επιχειρήσεων.

Έχει άριστη γνώση των Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και κανονιστικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τέλος, διαθέτει  μεγάλη εμπειρία σε θέματα φορολογικού δικαίου νομικών και φυσικών προσώπων, καθώς και σε θέματα εταιρικού και εμπορικού δικαίου. 

Παρέχει υπηρεσίες έργων εύλογης και περιορισμένης διασφάλισης και έργων συμμόρφωσης, μετασχηματισμών επιχειρήσεων, αποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων.

Έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ πριν τη σταδιοδρομία του στον ελεγκτικό κλάδο είχε εργασθεί ως στέλεχος σε Οικονομική Διεύθυνση Βιομηχανικού Ομίλου.