Image is not available
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης
Slider

Οι υπηρεσίες μας

Οι επιχειρήσεις σήμερα οφείλουν να αντιδρούν άμεσα, καθώς οι συνεχείς αλλαγές σε οικονομικό, τεχνολογικό και θεσμικό επίπεδο επηρεάζουν το εσωτερικό της λειτουργίας τους αλλά και της αποδοτικότητάς τους. Οι προκλήσεις αυτές είναι διαρκείς και η ετοιμότητα για την χάραξη στρατηγικής αλλά και ανάληψης αποτελεσματικών αποφάσεων κρίνονται ως προτεραιότητα. Στην ΣΟΛ Crowe μπορούμε να υποστηρίξουμε τις νεότερες ανάγκες και να οδηγήσουμε με την βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας την επιχείρησή σας να αγγίξει τη μέγιστη επιχειρησιακή της βελτίωση και ανάπτυξη.

Η διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής και στοχευμένης στρατηγικής αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Αυτό, αποτελεί  ένα απαιτητικό εγχείρημα, δεδομένου του σύνθετου εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, αλλά και των εσωτερικών τους συνθηκών.

Διαθέτουμε τις γνώσεις, την εμπειρία και τα σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία να συνδράμουμε αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις, ώστε να αναπτύξουν την κατάλληλα στρατηγική, που θα αποτελεί πραγματικό εργαλείο διοίκησης και περαιτέρω ανάπτυξης.

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές, τεχνολογικές και θεσμικές συνθήκες, επιβάλλουν μια συνεχή προσπάθεια των επιχειρήσεων για την προσαρμογή τους σε αυτές, με την παράλληλη λειτουργική βελτίωση τους. Οι παρεμβάσεις και αλλαγές πρέπει να σχετίζονται με όλες τις κύριες διαστάσεις λειτουργίας της επιχείρησης, που αναλύονται σε Διαδικασίες, Συστήματα, Οργάνωση και Ανθρώπινο Δυναμικό. Χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ανασχεδιασμού και προσομοίωσης διαδικασιών εντοπίζουμε τα λειτουργικά προβλήματα και  προτείνουμε αποτελεσματικές λύσεις.

Η επιτυχής υλοποίηση ενός Προγράμματος ή ενός συγκεκριμένου Έργου προϋποθέτει συστηματική και μεθοδευμένη προσέγγιση. Η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και τεχνικών Program / Project Management, που θα αντιμετωπίζουν όλες τις διαστάσεις, όπως Διαχείριση Χρόνου, Πόρων, Κινδύνων, Ποιότητας, Αλλαγών κ.α., είναι επιβεβλημένη. Η εμπειρία των συμβούλων μας σε μεγάλα και μικρά έργα αυτής της φύσεως, οι μεθοδολογίες μας και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, εξασφαλίζουν την αποτελεσματική συμβολή μας.

Στόχος της υπηρεσίας SGPnet είναι ο εντοπισμός των εφαρμοζόμενων Βέλτιστων Πρακτικών στους Δήμους με αντικειμενικό και ποσοτικό τρόπο και στη συνέχεια η διερεύνηση των δυνατοτήτων υιοθέτησης αυτών των Πρακτικών από άλλους Δήμους της χώρας. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι στο χώρο της αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη των Δήμων συλλέγουν τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό των Δεικτών, βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι λειτουργίες τους. Οι Δείκτες που αφορούν σε κάθε Λειτουργική Περιοχή, έχουν επιλεγεί με τέτοιο τρόπο, ώστε τα αναγκαία δεδομένα να είναι άμεσα διαθέσιμα από τις υπηρεσίες των Δήμων, χωρίς σημαντική πρόσθετη εργασία.

Σύμπραξη ΣΟΛ Crowe– ΠΕΤΑ

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., σε σύμπραξη με την ΣΟΛ Crowe, ανέπτυξαν και προτείνουν μια νέα συμβουλευτική υπηρεσία για τους Ο.Τ.Α., την SGPnet (Sharing Good Practices), που εξασφαλίζει τη συνεχή αναβάθμιση της αποδοτικότητας/ αποτελεσματικότητας με πολύ χαμηλό κόστος και σε μικρό χρόνο.

Με την υπηρεσία SGPnet, με μεθοδευμένο και τεκμηριωμένο τρόπο, εντοπίζονται οι «Καλές Πρακτικές» που έχουν ήδη εφαρμοστεί και αποδώσει σε Ο.Τ.Α. της χώρας και προτείνονται βελτιώσεις βασισμένες σε αυτές.

Στόχος της υπηρεσίας SGPnet είναι ο εντοπισμός των εφαρμοζόμενων Βέλτιστων Πρακτικών στους Δήμους με αντικειμενικό και ποσοτικό τρόπο και στη συνέχεια η διερεύνηση των δυνατοτήτων υιοθέτησης αυτών των Πρακτικών από άλλους Δήμους της χώρας.

Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι στο χώρο της αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη των Δήμων συλλέγουν τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό των Δεικτών, βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι λειτουργίες τους.

Οι Δείκτες που αφορούν κάθε Λειτουργική Περιοχή έχουν επιλεγεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα αναγκαία δεδομένα να είναι άμεσα διαθέσιμα από τις υπηρεσίες των Δήμων χωρίς σημαντική πρόσθετη εργασία.

Ακολουθεί η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προκειμένου να εντοπιστούν οι τρεις καλύτερες πρακτικές για κάθε Λειτουργική Περιοχή.

Οι Σύμβουλοί μας επισκέπτονται εκ νέου τους Δήμους και καταγράφουν σχολαστικά τις Καλές Πρακτικές, ως προς το πώς εφαρμόζονται, τους πόρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται καθώς και όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την αναλυτική περιγραφή της Πρακτικής.

Η αποτύπωση αυτή γίνεται με τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές μοντελοποίησης διαδικασιών.

 

Οφέλη

Η συμμετοχή στην υπηρεσία SGPnet είναι συνδρομητική, με μικρό κόστος αναλογικά με άλλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και σε σχέση με τα πολλαπλάσια οφέλη που έχει ο Δήμος. Ενδεικτικά τα οφέλη που προκύπτουν είναι:

 •  Διαμόρφωση νέας διοικητικής κουλτούρας που βασίζεται σε μετρήσιμα στοιχεία
 •  Αντικειμενική διαγνωστική μελέτη της λειτουργίας του Δήμου
 •  Βελτίωση αποδοτικότητας / αποτελεσματικότητας, με χρήση δοκιμασμένων Καλών Πρακτικών
 •  Συμβολή στη διαμόρφωση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 •  Τεκμηρίωση προτάσεων για αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων
 •  Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Δήμων, με αμοιβαία οφέλη
 •  Ανάπτυξη εξωστρέφειας
 •  Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

 

Παραδοτέα

Με την ολοκλήρωση του έργου για κάθε Δήμο συντάσσεται Έκθεση που περιλαμβάνει συγκεκριμένες Προτάσεις Βελτίωσης και Σχέδιο Δράσης, με βάση την εφαρμογή των Καλών Πρακτικών σε συνάρτηση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου σε κάθε μία από τις δέκα Λειτουργικές Περιοχές δραστηριοποίησής του.

Επίσης, οι Δήμοι που συμμετέχουν στο έργο, θα έχουν πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων με αναλυτικά στοιχεία Αποδοτικότητας – Καλών Πρακτικών.

Α. Αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης (Performance Gap)

 • Σημερινή αποδοτικότητα με βάση τους Δείκτες ανά Λειτουργική Περιοχή

 • Περιθώρια Βελτίωσης (Performance Gap)

Β. Προτάσεις βελτίωσης

 • Συγκεκριμένες αλλαγές, με βάση τις Καλές Πρακτικές που έχουν εντοπιστεί σε άλλους Δήμους

Γ. Σχέδιο Δράσης

 • Αναλυτικά οι Δράσεις που απαιτούνται για την υιοθέτηση των Καλών Πρακτικών

 • Απαραίτητοι πόροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους

 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι έμπειροι επαγγελματίες μας διαθέτουν την εμπειρία και την ικανότητα να προσφέρουν μια σειρά από υπηρεσίες ελέγχου υψηλής ποιότητας. Επικοινωνήστε με την ΣΟΛ Crowe σήμερα.

Φαλτσέτας Χαρίλαος

Διευθυντής, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης

Shopping Basket