Λογιστής

Περιγραφή θέσης

  1. Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών/Διοίκησης Επιχειρήσεων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Επιθυμητές επιπλέον σπουδές.
  2. Προϋπηρεσία 5(πέντε) τουλάχιστον ετών με ενασχόληση σε θέματα σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων και Φορολογικής τήρησης Βιβλίων και στοιχείων.
  3. Πολύ καλή γνώση ΔΠΧΠ και ικανότητα σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.
  4. Πολύ καλή γνώση φορολογικής νομοθεσίας (ενδεικτικά φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, κώδικα φορολογικής διαδικασίας, χαρτόσημο) και ικανότητα σύνταξης και υποβολής των αντίστοιχων φορολογικών δηλώσεων.
  5. Καλή γνώση νομοθεσίας ανωνύμων εταιρειών (Ν. 4548/2018) και δυνατότητα σύνταξης πρακτικών ΔΣ και ΓΣ σε συνεργασία με το Δ/ντη των Οικονομικών Υπηρεσιών και τους νομικούς συμβούλους  των εταιρειών.
  6. Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στα Βιβλία των εταιρειών και γενικώς τήρησης των Βιβλίων και στοιχείων αυτών. Εφόσον χρειαστεί θα υπάρξει σεμινάριο ενημέρωσης στο Λογιστικό (ERP) Σύστημα τήρησης των Βιβλίων των εταιρειών, το οποίο έχει αναπτύξει η εταιρεία “Singular Logic” γνωστό ως “Singular Enterprise”.
  7. Καλή έως πολύ καλή γνώση excel και word.
  8. Ικανότητα συμμετοχής σε (λογιστικές και φορολογικές) διαδικασίες απόκτησης ακινήτων από τις εταιρείες και κατανόησης αυτών.
  9. Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η ικανότητα ανάλυσης θεμάτων/προβλημάτων και ορθολογικής-ολιστικής αντιμετώπισής τους καθώς και η επίδειξη ικανοτήτων οργάνωσης, πρόληψης και πρόνοιας.

Πλεονεκτήματα θέσης εργασίας

Η ΣΟΛ Crowe προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, με άριστες συνθήκες εργασίας και σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 

Τύπος Εργασίας
Πλήρης απασχόληση
Τμήμα
Business Monitor
Έδρα Εργασίας
Καρνεάδου 25-29, 106 75, Αθήνα
Ημερομηνία αγγελίας
7 Ιανουαρίου 2020

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος ενημερώνοντας σας ταυτόχρονα ότι θα επικοινωνήσουμε μαζί σας γραπτά ή τηλεφωνικά για την όποια εξέλιξη προκύψει.