Γεώργιος Σκαμπαβίριας

Συντονιστής

Ο Γεώργιος Σκαμπαβίριας είναι απόφοιτος του Οικονομικού τμήματος της Σχολής Νομικών & Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Α.Π.Θ. Έχει περισσότερα από 25 χρόνια συνεχούς εμπειρίας σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους Οικονομικών Καταστάσεων εταιρειών, εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο, καθώς και μεγάλων οικονομικών μονάδων του Δημοσίου τομέα.

Στη διάρκεια της πολυετούς σταδιοδρομίας του ασχολήθηκε με τον έλεγχο Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, με μετασχηματισμούς και συγχωνεύσεις εταιρειών, αποτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων, εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο και ελέγχους για τη διασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης  των ελεγχόμενων επιχειρήσεων. Έχει επαγγελματική ενασχόληση µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από το 2005. Στη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας του έχει παρακολουθήσει σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα ελεγκτικής, φορολογίας, Δ.Π.Χ.Α. κ.α. Είναι μέλος της ΣΟΛ Α.Ε. από τη σύστασή της, καθώς και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το 1988.

Shopping Basket