Image is not available
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Slider

Οι υπηρεσίες μας

Στην ΣΟΛ Crowe παρέχουμε εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Είτε πρόκειται για άντληση κεφαλαίων για χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος είτε για υποστήριξη κατά τις διεργασίες μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης ή ακόμη για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας ή για την λειτουργική αναδιάρθρωση μιας επιχείρησης, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ουσιαστικές λύσεις για να υλοποιήσουμε τους στόχους σας, αντλώντας την κατάλληλη τεχνογνωσία από τους εξειδικευμένους συμβούλους μας.

Με σωρευμένη εμπειρία σε εκατοντάδες έργα επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, οι συνεργάτες μας σχεδιάζουν, αναλύουν και υλοποιούν συνδυαστικές λύσεις που στόχο έχουν να μεγιστοποιήσουν την παρεχόμενη αξία προς εσάς.

Οι επιχειρήσεις αναζητούν πολλαπλές λύσεις καθώς και καθοδήγηση για την ανάδειξη των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων, των σημείων εκείνων που θα τις εδραιώσουν ως ανταγωνιστικές, διασφαλίζοντας παράλληλα τόσο την κερδοφορία τους όσο και την απαρέγκλιτη ανάπτυξη του οράματός τους.

Οι απαιτούμενες αναδιαρθρώσεις είτε χρηματοοικονομικές είτε επιχειρησιακές αφορούν στην διαμόρφωση ενός συνεκτικού και καλά καθορισμένου πλάνου ενεργειών,  για να υποστηρίξει αποφάσεις όπως τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση των ταμειακών ροών και κερδοφορίας της επιχείρησης, τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικής πληροφόρησης και τη χάραξη μιας συγκεκριμένης χρηματοοικονομικής στρατηγικής, αναφορικά με την κατανομή πόρων και το πλάνο δράσης και ενεργειών.

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτελεί τη μελέτη που καταδεικνύει πώς το όραμα και οι ιδέες της επιχείρησης ή των εταίρων της,  μετουσιώνονται σε υλοποιήσιμα βήματα. Στο Επιχειρηματικό Σχέδιο καταγράφονται και αναλύονται το επιχειρηματικό περιβάλλον που δρα η επιχείρηση, ο κλάδος δραστηριοποίησής της, οι ανταγωνιστές της, τα παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς επίσης τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της.

Με βάση αυτά, διαμορφώνονται οι ενέργειες που πρέπει να προβεί η επιχείρηση, σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, προσδιορίζονται οι κεφαλαιακές ανάγκες που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτών των ενεργειών και υπολογίζονται τα αναμενόμενα μελλοντικά αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας, όσο και σε επίπεδο ρευστότητας.

Γνωρίζουμε ότι η υλοποίηση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι προϋπόθεση για να μπορέσει μια ιδέα να τεθεί σε εφαρμογή. Είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε όλη την απαραίτητη υποστήριξη για τη σύνταξη, αξιολόγηση και διαμόρφωση του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου που θα διασφαλίσει την επίτευξη των  προσδοκώμενων στόχων. Οι συνεργάτες μας είναι σε θέση να παρακολουθούν και επικαιροποιούν, όποτε χρειασθεί, την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου, σε άμεση συνεργασία και επικοινωνία με τη διοίκηση της επιχείρησής σας.

Εξαγορές

 • Καταγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών  ωφελειών που θα έχει η εταιρεία – πελάτης μας από την απόφαση για εξαγορά μία άλλης επιχείρησης ή ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου.

 • Αποτιμήσεις εύρους αξίας εταιρειών ή περιουσιακών στοιχείων, βάσει κατάλληλων μεθόδων αποτίμησης.

 • Παράθεση γνώμης για το εύλογο και δίκαιο του τιμήματος εξαγοράς.

Συγχωνεύσεις

 • Καταγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών  ωφελειών που θα έχει η εταιρεία – πελάτης μας από την απόφαση για τη συγχώνευση με μία άλλη εταιρεία.

 • Διαμόρφωση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προτάσεων προς την εταιρεία – πελάτη μας, όσον αφορά τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών.

Αποτιμήσεις

 • Εκτίμηση της αξίας των παγίων στοιχείων της επιχείρησης με μηχανικούς πιστοποιημένους από τους πιο έγκυρους οργανισμούς (ΤΕΕ, RICS, ΥΠ.ΟΙΚ.) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Τράπεζας, Ασφαλιστικού Φορέα, Δικαστηρίου, εταιρείας ή/και ιδιώτη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 • Οι Μέθοδοι Αποτίμησης που χρησιμοποιούμε είναι μέθοδοι Προεξόφλησης Εισοδήματος (Προεξόφληση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών, Μερισμάτων ή/και Οικονομικής Υπεραξίας), Μέθοδοι Συγκρίσιμων Περιουσιακών Στοιχείων (Πολλαπλασιαστές Συγκρίσιμων Εταιρειών και Πολλαπλασιαστές Συγκρίσιμων Συναλλαγών) και Μέθοδοι Λογιστικής Αξίας (Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης).

Επιπροσθέτως των ανωτέρω, οι προτάσεις μας συμπεριλαμβάνουν :

α) εκτιμήσεις φορολογικής αξιολόγησης για διαχείριση φορολογικού ρίσκου προερχόμενου από εξαγορές/συγχωνεύσεις

β) φορολογική εκτίμηση της εταιρείας πριν την εξαγορά ή την πώληση (due diligence)

γ) αποτελεσματική φορολογική δόμηση των συναλλαγών

δ) υποστήριξη για βελτιωμένες φορολογικές λύσεις μετά την συμφωνία

Έλεγχοι (due diligence)

 • Ενδελεχής  έλεγχος όσον αφορά την νομική, οικονομική, επιχειρησιακή, λειτουργική και φορολογική κατάσταση της εταιρείας, τα αποτελέσματα του οποίου θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο ενδιαφερόμενος επενδυτής.

 • Ανάλυση των κρίσιμων χρηματοοικονομικών μεγεθών της ελεγχόμενης εταιρείας όπως πωλήσεις κόστη, αποθέματα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, συνολικός δανεισμός.

 • Ανάλυση του βαθμού εξάρτησης της ελεγχόμενης εταιρείας από πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και των κινδύνων από υπάρχουσες ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

 • Μελέτες Δέουσας Επιμέλειας και από την πλευρά του πωλητή με σκοπό την ενδυνάμωση της θέσης του πωλητή και την ανάδειξη των ωφελειών και συνεργειών από την επίτευξη της συμφωνίας πώλησης.

Άντληση Κεφαλαίων

Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή υλοποίηση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί η εξεύρεση της απαραίτητης χρηματοδότησής του.

Η ΣΟΛ Crowe λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη χρηματοοικονομική διάρθρωση της επιχείρησης,  αναλαμβάνει το σχεδιασμό της δομής της κεφαλαιακής ενίσχυσης της.

Στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά, σχεδιάζουμε και προτείνουμε τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Στις περιπτώσεις πελατών μας με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, προσφέρουμε επιπροσθέτως και Συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τις κανονιστικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου.

Στην περίπτωση άντλησης κεφαλαίων, μέσω έκδοσης ομολογιακού δανείου, το οποίο απευθύνεται σε νέους επενδυτές, σχεδιάζουμε και προτείνουμε τους όρους έκδοσής του. Εφόσον συντρέχει περίπτωση εισαγωγής του ομολογιακού δανείου προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ, αναλαμβάνουμε  το ρόλο του Συμβούλου που προβλέπεται στον κανονισμό του Χρηματιστηρίου.

Επενδυτική Διαμεσολάβηση

 • Συμβουλευτική υποστήριξη της εταιρείας που αναζητά επενδυτές για να συμμετάσχουν στη κεφαλαιακή της ενίσχυση.

 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε επενδυτές που αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες.

 • Παρουσίαση της εταιρείας και του Επιχειρηματικού της Σχεδίου σε υποψήφιους επενδυτές.

Τα στελέχη της ΣΟΛ Crowe έχουν την εμπειρία να συνδράμουν τους πελάτες μας ώστε να ολοκληρώσουν με επιτυχία συναλλαγές όπως εξαγορές, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, εισαγωγές σε Χρηματιστήριο.

Προσδιορίζουμε τους παράγοντες που δίνουν αξία στη συναλλαγή, τις τυχόν επιπτώσεις από τη μεταβολή των όρων της συναλλαγής στην περιουσιακή διάρθρωση της επιχειρήσεις και αποτυπώνουμε πιθανές ευκαιρίες ή κινδύνους.

Παρουσιάζουμε τις απαιτήσεις της νομοθεσίας όσον αφορά την υλοποίηση της συγκεκριμένης συναλλαγής, καλύπτοντας θέματα σχετικά με τη λογιστική και φορολογική δομή της συναλλαγής.

Παρέχουμε υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα προς Τράπεζες σχετικά με επιχειρήσεις, πελάτες τους αναφορικά με:

 • Τις αναδιαρθρώσεις δανείων, με τη δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου Εξυγίανσης (Business Plan) και την τεκμηρίωση της πραγματικής δυνατότητας αποπληρωμής (Cash Flow Lending).

 • Τη δόμηση όρων αποπληρωμής υπαρχόντων δανείων.

 • Την ανάληψη λειτουργικών αναδιαρθρώσεων εταιρειών.

 • Την ανεξάρτητη εκτίμηση Independent Business Review IBR της κατάστασης σημαντικών πελατών για την έγκαιρη πληροφόρηση της Τράπεζας.

 • Τη σχολαστική εξέταση της δραστηριότητας της επιχείρησης τόσο από χρηματοοικονομικής όσο και λειτουργικής άποψης.

 • Τη διενέργεια οικονομικού, νομικού και φορολογικού ελέγχου σε πελάτες που αιτούνται μεγάλα δάνεια προ της έκδοσης του δανείου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι έμπειροι επαγγελματίες μας διαθέτουν την εμπειρία και την ικανότητα να προσφέρουν μια σειρά από υπηρεσίες ελέγχου υψηλής ποιότητας. Επικοινωνήστε με την ΣΟΛ Crowe σήμερα.

Αλαμάνος Αγγελος

Διευθυντής, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Shopping Basket