Η επόμενη μέρα για τον ελληνικό τουρισμό

Γράφει ο Ξενοφών Πετρόπουλος, Horwath HTL, Country Director

Ο τουρισμός αποτελεί δυναμικό μηχανισμό οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας σε όλο τον πλανήτη. Το 2019, ξεπέρασε το 10% του ΑΕΠ, συμβάλλοντας με 8,9 τρισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία και υποστηρίζοντας 330 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, σύμφωνα με την έκθεση του World Travel & Tourism Council. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο κλάδος του τουρισμού σημείωσε ταχύτερη ανάπτυξη συγκριτικά με την παγκόσμια οικονομία, ξεπερνώντας τους τομείς της περίθαλψης, του εμπορίου, του πρωτογενούς τομέα, των κατασκευών και της βιομηχανικής παραγωγής. Τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν ο κλάδος των πληροφοριών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Την ανοδική αυτή τάση έρχεται να αντιστρέψει η εμφάνιση και εξάπλωση του COVID-19. Η υγειονομική κρίση τείνει να οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε πρωτοφανή ύφεση. Ο τουρισμός είναι από τους πρώτους τομείς που επλήγησαν ταχύτατα και με μεγάλη ένταση, με την οικονομική δραστηριότητα να εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει πτωτική τάση.

Στη χώρα μας, ο τουριστικός κλάδος αποτελεί κινητήρια δύναμη ευημερίας με παγκόσμια απήχηση. Η Ελλάδα είναι προορισμός εισερχόμενου τουρισμού και υποδέχεται εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 2019 κατέλαβε την 9η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των προορισμών με την ταχύτερη ανάπτυξη, ξεπερνώντας το 20% στο ΑΕΠ και καταγράφοντας ανάπτυξη 12,1% σε ένα χρόνο, όταν η πραγματική οικονομία της χώρας σημείωνε ρυθμό ανάπτυξης 2,2%. Φέτος, η υγειονομική κρίση που πλήττει τον κόσμο αλλάζει τα δεδομένα στην πορεία του τουρισμού διεθνώς. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO), εκτιμάται ότι οι ευρωπαϊκοί προορισμοί με υψηλά ποσοστά εσωτερικού και οδικού τουρισμού θα ανακάμψουν πολύ γρηγορότερα από τους προορισμούς που βασίζονται σε διασύνδεση με αεροπορικές εταιρείες ή άλλα μέσα κοινής χρήσης. Στη χώρα μας, η ετοιμότητα και η αξιοπιστία θα δημιουργήσουν το αίσθημα εμπιστοσύνης στους δυνητικούς ταξιδιώτες σε συνδυασμό με το εκπαιδευμένο προσωπικό και τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας που εφαρμόζονται ήδη στους ελληνικούς προορισμούς. Η βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού είναι πρωταρχικής σημασίας, αν και η επιστροφή στην ανάπτυξη θα είναι μακρόχρονη. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ισορροπήσουν την προσφορά και τη ζήτηση, καθώς και να αναζητήσουν τις κατάλληλες προοπτικές επιβίωσής τους και τους τρόπους να παραμείνουν επίκαιρες, τόσο σε τιμή όσο και σε παροχή ποιοτικού προϊόντος. Η παρούσα, πρωτόγνωρη κατάσταση απαιτεί αναπροσαρμογή του πλάνου και των δράσεων των τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη αειφορία τους. Σύμφωνα με την έρευνα, το Ιόνιο, η Κεντρική Μακεδονία, η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο αποτελούν τις περιφέρειες της χώρας με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Οι θέσεις απασχόλησης στον κλάδο του τουρισμού πρέπει, αναμφίβολα, να διατηρηθούν, καθώς είναι τεράστια η άμεση συμβολή του στη συνολική οικονομία της Ελλάδας.

Κατεβάστε το PDF αρχείο εδώ.

Πως θα αποτυπωθούν οι επιπτώσεις του Covid-19 στις οικονομικές καταστάσεις των Επιχειρήσεων

Γράφει ο Ιωάννης Καραποστολάκης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος Τεχνικού Γραφείου ΣΟΛ Crowe

         Η παγκόσμια λογιστική και ελεγκτική κοινότητα συγκλίνει στην άποψη ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2020, στις οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2019, κρίνεται και αντιμετωπίζεται ως μεταγενέστερο μη διορθωτικό γεγονός. Κατά συνέπεια, οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις του Covid-19 μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων κυρίως  σε σχέση με την δυνατότητα της εκάστοτε οντότητας να συνεχίσει απρόσκοπτα την δραστηριότητά της, παραθέτοντας τις κατάλληλες και προβλεπόμενες από το λογιστικό πλαίσιο γνωστοποιήσεις με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των χρηστών.

          Είναι γεγονός ότι οι επιπτώσεις του Covid-19 δεν είναι δυνατόν στην παρούσα χρονική στιγμή να προσδιοριστούν, ωστόσο επισημαίνεται ότι αυτές αναμένεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο η κάθε οντότητα δραστηριοποιείται αλλά και από άλλες παραμέτρους όπως: διαμορφωμένη από πριν χρηματοοικονομική διάρθρωση, δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής σε εναλλακτικούς τρόπους δράσης, παρεχόμενες κατά περίπτωση ενισχύσεις από κρατικούς φορείς κλπ. Οι διοικήσεις των οντοτήτων οφείλουν να εξετάσουν τις επιπτώσεις έστω με παραδοχές ως προς το χρονικό σημείο αποκατάστασης της κανονικότητας και να καταλήξουν σε συμπέρασμα  υπό προϋποθέσεις για την δυνατότητα της οντότητας να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της .

        Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιπτώσεις από τον Covid-19 να είναι τόσο ραγδαίες, και έντονες ώστε οι συνθήκες που έχουν πλέον δημιουργηθεί να μην παρέχουν  καμία εναλλακτική ρεαλιστική λύση για την οντότητα , εκτός από τη ρευστοποίησή της.

        Ανάλογα με τις συνθήκες που αντιμετωπίζει η κάθε οντότητα, θα πρέπει να διενεργεί και τις κατάλληλες γνωστοποιήσεις. Όσο μεγαλύτερη έκθεση έχει μία οντότητα  στις επιπτώσεις του Covid-19, τόσο πιο αναλυτικές θα πρέπει να είναι οι γνωστοποιήσεις των εκτιμήσεων και λοιπών παραδοχών που χρησιμοποιούνται κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.

        Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2019. Για τις περιόδους αναφοράς που έπονται της έναρξης της πανδημίας, θα πρέπει όλες οι επιπτώσεις  να τροποποιήσουν κατάλληλα τις οικονομικές καταστάσεις, διότι οι επιπτώσεις αυτές δεν θα μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν ως μεταγενέστερα μη διορθωτικά γεγονότα.    

Αποφάσεις ΔΕΔ σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα υπό το καθεστώς του Ν. 4172/2013

Γράφει ο Γιώργος Λαζαρίδης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Η παρούσα εργασία αφορά σε μια συλλογή και ταξινόμηση αποφάσεων της ΔΕΔ οι οποίες αναφέρονται σε εξετάσεις διαφορών σε αντικείμενα σχετικά με δαπάνες φορολογουμένων. Οι αποφάσεις αυτές αναφέρονται σε περιπτώσεις δαπανών του Ν. 4172/2013, δηλαδή σε διαφορές των φορολογικών ετών 2014 και μετά.

Δεν περιλαμβάνονται αποφάσεις σχετικές με δαπάνες οικονομικών ετών που ενέπιπταν στις διατάξεις του Ν. 2238/1994 επειδή ήδη οδεύει προς κανονική παραγραφή και το τελευταίο οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) κατά το οποίο εφαρμοζόταν ο νόμος αυτός.

Η παρούσα εργασία αφορά στην παράθεση των κυριότερων (κατά την κρίση μου) σημείων κάθε απόφασης, στα οποία και στηρίζεται η τελική κρίση της επιτροπής. Προς οικονομία του χώρου αποφεύχθηκε η παράθεση επαναλαμβανόμενων αιτιολογικών, όπως λ.χ των γνωστών διατάξεων των άρθρων 22 – 26 του Ν. 4172/2013 και των συναφών με αυτά εγκυκλίων (1113/20151096/20161073/20151103/20151075/20161056/2015 κλπ)

Παρά ταύτα συνιστάται όπως ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος χρήστης για να αποκτήσει σφαιρικότερη αντίληψη σε σχέση με κάποια απόφαση να προστρέξει στο σύνολο του κειμένου αυτής αναζητώντας της στη σελίδα της ΑΑΔΕ. (https://www.aade.gr/menoy/endikofaneis-prosfyges-apofaseis-ded)

Περαιτέρω θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι αποφάσεις της ΑΑΔΕ μπορεί να ληφθούν με κριτήριο όχι κάποιο λόγο ουσίας, αλλά κάποιο τυπικό λόγο. Παράδειγμα η μη προσκόμιση στην Επιτροπή αποδεικτικού υλικού από τον προσφεύγοντα φορολογούμενο συνιστά λόγο απόρριψης της προσφυγής (σχετικά άρθρο 65 Ν. 4174/2013). Από την άλλη φορολογούμενος μπορεί να δικαιωθεί λόγω πλημμελούς αιτιολογίας από τον έλεγχο. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 49 παρ. 5 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/31.12.2013) και του άρθρου 4 παρ. 3 της ΠΟΛ 1064/2017 σε περίπτωση που η πράξη ακυρώνεται για λόγους τυπικής πλημμέλειας, η αρμόδια φορολογική αρχή ενεργεί εκ νέου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Τέλος επισημαίνεται ότι κατά των αποφάσεων επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή τους.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της εργασίας εδώ.

Μπορείτε να δείτε το δεύτερο μέρος της εργασίας που αφορά Αποφάσεις ΔΕΔ σχετικά με τις υποχρεώσεις χαρτοσήμου εδώ.

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις: Αναδρομική εφαρμογή ή απλοποιημένη προσέγγιση;

Γράφει ο Άγγελος Διονυσόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Μέλος του Τεχνικού Γραφείου ΣΟΛ Crowe.

Σε μια περίοδο που η λειτουργία πολλών επιχειρήσεων αλλάζει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, υποχρεωτικά προσαρμοζόμενη στη συγκυρία και στα οικονομικά μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις, συνεχίζουν να βρίσκονται υπό διαμόρφωση.

Ένα από αυτά είναι το ζήτημα του νέου προτύπου για τις μισθώσεις, το οποίο περιλαμβάνει διαφορετικές επιλογές για τις επιχειρήσεις, αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις και προσφέρει πρακτικές διευκολύνσεις και απαλλαγές ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς των μισθώσεων.

Οι επιλογές που παρέχονται θα έχουν διαφορετική επίδραση στα δημοσιευμένα στοιχεία των επιχειρήσεων, τόσο κατά τον χρόνο μετάβασης όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Ο μισθωτής εφαρμόζει το πρότυπο είτε αναδρομικά σαν να είχε εφαρμοστεί αυτό από την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, είτε το εφαρμόζει με την απλοποιημένη προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία καταχωρεί την 1.1.2019 αξία δικαιώματος χρήσης ίση με την υποχρέωση μίσθωσης.

Η αναδρομική εφαρμογή του προτύπου, πέραν των τεχνικών δυσκολιών που παρουσιάζει, έχει επίπτωση στα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, κατά την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής, διότι η παρούσα αξία των μελλοντικών μισθωμάτων, κατά την ημερομηνία αυτή, είναι μεγαλύτερη από την αναπόσβεστη αξία του δικαιώματος χρήσης.

Αυτό συμβαίνει διότι η επιβάρυνση από τους τόκους είναι αυξημένη στα πρώτα έτη της μίσθωσης και μειώνεται σταδιακά κατά τα επόμενα έτη. Για το λόγο αυτό, η αναδρομική εφαρμογή είναι συμφέρουσα όσον αφορά τα αποτελέσματα χρήσης των περιόδων που ακολουθούν της ημερομηνίας πρώτης εφαρμογής διότι η σημαντική επιβάρυνση από τους τόκους των πρώτων ετών μίσθωσης έχει καταχωρισθεί ήδη στα ίδια κεφάλαια.

Συνεπώς, εάν μία επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της είναι φρόνιμο να επιλέξει την αναδρομική εφαρμογή και να επιβαρύνει τα ίδια κεφάλαια κατά την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του προτύπου προς όφελος των αποτελεσμάτων χρήσης για όλες τις περιόδους που ακολουθούν.

Φορολογικά μέτρα για την στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον COVID19: βασικά σημεία για τις επιχειρήσεις

Γράφει ο Γιώργος Σταματίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Μέχρι σήμερα έχουν εξαγγελθεί, τρία πακέτα μέτρων προς ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η ρύθμιση εργασιακών και φορολογικών θεμάτων. Οι επιχειρήσεις που πλήττονται καθορίζονται με βάση τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας τους (Κ.Α.Δ), οι οποίοι ανακοινωθήκαν  με δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Εκδόθηκαν δύο αποφάσεις  του Υπουργείου Οικονομικών ρυθμίζουν τα μέτρα που αφορούν στο φορολογικό σκέλος.

Με την πρώτη Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών μέχρι και την 31η/08/2020:

 • παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και 30/04/2020.
 • παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων των ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
 • αναστέλλεται μέχρι και την 31η/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 .

Με τη δεύτερη Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών μέχρι και την 31η/08/2020:

 • παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και 30/04/2020
 • αναστέλλεται η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/3/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές).

Απαραίτητη  προϋπόθεση αναστολής των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Επίσης στην ΠΝΠ της 20.3.2020, ορίζονται:

 • Νέοι συντελεστές Φ.Π.Α για ορισμένα αναγκαία είδη.
 • Μειώνεται μέχρι το τέλος του έτους, ο συντελεστής Φ.Π.Α στο 6% από 24%  σε προϊόντα απαραίτητα, όπως, μάσκες, γάντια,  αντισηπτικά,  μαντηλάκια,  σαπούνι, αιθυλική αλκοόλη, για αντισηπτικά.
 • Άμεση επιστροφή φόρων από εκκρεμείς αιτήσεις κατά την ημερομηνία ισχύος της έως ποσού ευρώ 30.000.

Επίσης, λόγω των γεγονότων δεν θα ολοκληρωθεί η μελέτη μεταβολής των αντικειμενικών αξίων και έτσι ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ του 2020 θα βασιστεί στις υφιστάμενες με συνέπεια να επηρεαστεί η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

Τα βασικά φορολογικά μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί, δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται σήμερα αντιμετωπίζοντας αχαρτογράφητες καταστάσεις να προσαρμοστούν, μη γνωρίζοντας εάν τα ληφθέντα μέτρα, στην κατεύθυνση της  οικονομικής ενίσχυσή τους,  θα είναι τα τελικά ή αν και πότε  επαυξηθούν. Επιπλέον, η λίστα των ΚΑΔ, με την οποία καθορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις, έχει δηλωθεί ότι είναι δυναμική και να αναμένεται να προστεθούν επιπλέον κωδικοί δραστηριότητας.

Οι εξελίξεις, σε κάθε περίπτωση θα δημιουργούν συχνά νέα δεδομένα και οι επιχειρήσεις, παράλληλα με την προσαρμογή της  δραστηριότητά τους στις παρούσες συνθήκες, θα πρέπει να δημιουργήσουν τις συνθήκες άμεσης προσαρμογής, έχοντας στον σχεδιασμό τους και την επόμενη ημέρα της ταχείας επαναφοράς της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, ώστε και η κάθε μία χωριστά αλλά και συνολικά η οικονομία της χώρας συνολικά να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Είναι ο Βιώσιμος Τουρισμός ουτοπία ή μονόδρομος;

Γράφει ο Ξενοφών Πετρόπουλος, Διευθυντής HTL

Η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού δεν αποτελεί μια νέα τάση. Ήδη από το 1992, είχε ξεκινήσει η διεθνής πρωτοβουλία International Hotels Environment Initiative με στόχο την υιοθέτηση καλών πρακτικών περιβαλλοντικής αειφορίας από ξενοδοχειακές αλυσίδες. Από τότε μέχρι και σήμερα η προσπάθεια των φορέων του τουριστικού τομέα να εφαρμόσουν την έννοια της αειφορίας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με βασικό στόχο τη διατήρηση των οικονομικών και κοινωνικών πλεονεκτημάτων της τουριστικής ανάπτυξης και την ταυτόχρονη μείωση των ανεπιθύμητων επιπτώσεων στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον ενός προορισμού.

Ο Τομέας πρέπει να ανταπεξέλθει και να δει την αειφόρο ανάπτυξη ως μονόδρομο για τη βελτίωση της συμπεριφοράς του, της λειτουργίας του, αλλά και της μακροβιότητας των ίδιων των προϊόντων και των προορισμών του. Η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων, των ρυθμιστικών αρχών, των εργαζομένων, των επισκεπτών και των προμηθευτών, αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία του ελληνικού τουρισμού μακροπρόθεσμα.

Όπως προκύπτει όμως από τα έργα που υλοποιεί η Horwath HTL σε παγκόσμια κλίμακα, αυτό ακριβώς αποτελεί και το κύριο εμπόδιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Eίναι η έλλειψη αγαστής συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς και η ισχυρή πολιτική βούληση. Συστατικά που θα εξασφαλίζουν ευρεία αποδοχή και θα δημιουργούν περιβάλλον συναίνεσης.

Έλεγχος επενδύσεων σύμφωνα με τον νόμο 4635/2019

Το άρθρο υπογράφει ο Ι. Καραποστολάκης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου.

Με την δημοσίευση του νόμου 4635/30.10.2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»   ορίστηκε ότι ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων καθώς και η πιστοποίηση έναρξης και ολοκλήρωσης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τις κείμενες διατάξεις των νόμων 4399/2016, 3908/2011 , 3299/2004  και  2601/1998, στο πλαίσιο της καταβολής ενίσχυσης, θα μπορεί μετά από επιλογή του δικαιούχου φορέα να διενεργείται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

Εντός του Δεκέμβριου του 2019, επιτεύχθηκε ο στόχος που είχε τεθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έκδοση αποφάσεων καθορισμού των αντικειμένων ελέγχου, τόσο για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης, όσο και για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας και παροχή της δικαιούμενης ενίσχυσης μετά την υποβολή σχετικής βεβαίωσης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Επιπλέον, με τις αποφάσεις του Υπουργείου ορίστηκε ότι η έκθεση ελέγχου που θα χορηγείται, θα είναι εύλογης διασφάλισης και θα καταρτίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΑΔ 3000 και θα καλύπτει τα αντικείμενα του οδηγού ελέγχου επενδύσεων όπως αυτό θα εκδίδεται από την ΕΛΤΕ και θα ισχύει κάθε φορά. Η επικαιροποίηση του προγράμματος ελέγχου επενδύσεων, βρίσκεται σε τελικό στάδιο και αναμένεται σύντομα να οριστικοποιηθεί.

Επισημαίνεται ότι, με βάση τον νόμο αυτό, η διενέργεια ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων εξομοιώνεται με υποχρεωτικό έλεγχο και υπόκειται στα ασυμβίβαστα των ορκωτών ελεγκτών.

Μια «εμπειρία ταξιδιού» για τους ανθρώπους των επιχειρήσεων

Γράφει ο Αντώνης Πολυχρονίδης, Διευθυντής, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Είναι μεγάλη η πρόκληση  αλλά και η ευθύνη να ισχυρίζεσαι ότι παρέχεις συμβουλευτική  για το ανθρώπινο κεφάλαιο των εταιριών, μπαίνοντας στα πεδία της νοημοσύνης, των ιδεών, της ευφυούς σκέψης και της  ανθρώπινης  δυναμικότητας.
Σε ένα διεθνές περιβάλλον αλλαγών και προκλήσεων και σε μια ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της και να ατενίσει με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον, η ΣΟΛ Crowe διευρύνει την παλέτα των υπηρεσιών της με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού.
Δημιουργώντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και εποικοδομητικού διαλόγου, στην ΣΟΛ Crowe υποστηρίζουμε τις διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού στην ανάληψη πρωτοβουλιών διαχείρισης και αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου ως κύριου πυλώνα της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.
Οι «κορυφές» για «κατάκτηση» πολλές, και οι «κόμποι» που είτε πρέπει να λυθούν είτε χρειάζεται για ασφάλεια να φτιαχτούν, απαιτούν γενναίους διασκελισμούς, καινοτομική ματιά και δημιουργική νοημοσύνη.
Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, επικεντρώνονται σε τομείς γνωσιακού εμπλουτισμού και εκπαίδευσης, διοικητικών πρακτικών και επιχειρησιακής κουλτούρας, πολιτικών και συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού. Με στόχο τη δημιουργία μιας «Αλυσίδας Αξίας», εξερευνούμε μαζί τον χάρτη των ενδιαφερόντων, σχεδιάζουμε με υλικά από επιλεγμένα τερέν τεχνογνωσίας, υλοποιούμε με πάθος και ενεργητικότητα τα έργα και παρουσιάζουμε με σεβασμό και ειλικρίνεια τα συμπεράσματα.
Η εμπειρία μας από το χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, των επιχειρήσεων και των αγορών, μας διδάσκει καθημερινά ότι για να αφήσεις αποτυπώματα αισιοδοξίας και θετικής ενέργειας χρειάζεται επαγγελματισμός, υπευθυνότητα και κυρίως μεράκι σε αυτά που προσφέρεις.

Η Οδηγία DAC6 και η υποχρέωση γνωστοποίησης διασυνοριακών φορολογικών σχεδιασμών

Γράφει ο Ιωάννης Γιαννόπουλος, Director, Tax Advisory Services .

Με την Οδηγία DAC6 η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην εφαρμογή ενός επιπρόσθετου πλαίσιο διαφάνειας αναφορικά με τον σχεδιασμό διασυνοριακών φορολογικών δομών. Η DAC6 (Οδηγία 2018/822ΕΕ) αποτελεί την τελική μορφή πρότασης της Ε.Ε., η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2017, στο πλαίσιο της δράσης BEPS του ΟΟΣΑ αναφορικά με τους κανόνες διαφάνειας που πρέπει να τηρούνται κατά τον σχεδιασμό  διασυνοριακών φορολογικών ρυθμίσεων από ενδιάμεσα πρόσωπα.

Η εν λόγω Οδηγία, της οποίας ως τελική ημερομηνία εφαρμογής έχει ορισθεί η 1η Ιουλίου 2020 (μεταφορά στις εκάστοτε έννομες τάξεις έως την 31η Δεκεμβρίου 2019), επιδιώκει την παροχή των κατάλληλων εκείνων ποιοτικών και ποσοτικών πληροφορίων προς τις φορολογικές Αρχές των Κρατών Μελών αναφορικά με ενδεχόμενες επιθετικές πρακτικές φορολογικού σχεδιασμού σε πρώιμο, ακόμα, στάδιο ώστε να δοθεί η δυνατότητα διορθωτικών κινήσεων είτε με την έγκαιρη τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου, την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων, τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων ή την κάλυψη νομοθετικών κενών.

Προς το σκοπό αυτό η Οδηγία θεσπίζει συγκεκριμένα κριτήρια (hallmarks) βάση των οποίων ένας φορολογικός σχεδιασμός καθορίζεται ως δηλωτέα ρύθμιση. Επιπρόσθετα, η πρωταρχική υποχρέωση γνωστοποίησης βαρύνει τα ενδιάμεσα πρόσωπα, δηλαδή κάθε πρόσωπο το οποίο, μεταξύ άλλων, καταρτίζει, διαθέτει στην αγορά, οργανώνει ή διαχειρίζεται την εφαρμογή μιας δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμιση ή γνωρίζει ή μπορεί ευλόγως να υποτεθεί ότι γνωρίζει ότι έχει αναλάβει να παρέχει, απευθείας ή μέσω άλλων προσώπων, βοήθεια, συνδρομή ή συμβουλές σχετικά με τις σχετικές δραστηριότητες.

Όπως αναμένεται οι ως άνω ρυθμίσεις θα αποτελέσουν ένα επιπρόσθετο πλαίσιο συμμόρφωσης με άμεσο αντίκτυπο σε φορολογικούς συμβούλους, δικηγόρους, διαχειριστές trust και τραπεζικά στελέχη που εμπλέκονται σε έργα φορολογικού σχεδιασμού.

Νόμος 4624/2019 και Συμμόρφωση

Γράφει ο Σπύρος Καψοκαβάδης

Ο Νόμος 4624/2019 αφορά στην αντικατάσταση του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τη συγκρότηση και λειτουργία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), στη λήψη μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και στην ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στην εθνική νομοθεσία.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 25η Μαΐου 2018, παρ’ όλ’ αυτά ένας μεγάλος αριθμός ιδιωτικών και δη δημόσιων επιχειρήσεων δεν έχει προβεί στη λήψη των απαραίτητων μέτρων και κατ’ επέκταση στη συμμόρφωση με τον 679/2016.

Με την ψήφιση του 4624/2019, η άτυπη ‘’περίοδος προσαρμογής’’ φαίνεται να εκπνέει και οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψιν, έστω και καθυστερημένα, το θέμα της συμμόρφωσης.

Ο πολυαναμενόμενος νόμος, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 29η Αυγούστου 2019, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) του άρθρου 5 του ΓΚΠΔ 2016/679 και εμμένει στη λήψη μέτρων όπως ο περιορισμός πρόσβασης από Υπεύθυνους και Εκτελούντες την επεξεργασία, η ψευδονυμοποίηση, η κρυπτογράφηση και ο ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ).

Παρατηρώντας τα πιο βασικά σημεία του νέου νόμου, εστιάζουμε και παραθέτουμε κάποια από τα σημαντικότερα:

 1. Καθορισμός ερευνητικών και διορθωτικών εξουσιών της ΑΠΔΠΧ
 2. Συγκατάθεση νόμιμου αντιπροσώπου για ανήλικους κάτω των 15 ετών
 3. Καθορισμός του πλαισίου επεξεργασίας ΔΠΧ εργαζομένων: συγκατάθεση, ειδικές κατηγορίες ΔΠΧ, κλειστά κυκλώματα οπτικής καταγραφής
 4. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς μέσω του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)
 5. Καθορισμός κυρώσεων:
 6. Ποινικές: φυλάκιση, κάθειρξη, χρηματική ποινή έως 300.000 ευρώ (προς παντός υπαιτίου των πράξεων του Άρθρου 38)
 7. Διοικητικές: πρόστιμο έως 10.000.000 ευρώ (στους φορείς δημόσιου τομέα κατά το Άρθρο 39).

Σημειώνεται ότι, η ΑΠΔΠΧ εξετάζει τις διατάξεις του πρόσφατου νόμου 4624/2019 προκειμένου να διατυπώσει γνώμη για τις ρυθμίσεις του.

Εν κατακλείδι, επιβάλλεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όντας θέμα ηθικής και σεβασμού των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα το κύρος και την αξιοπιστία της επιχείρησης έχοντας εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη όλων των συναλλασσόμενων και εμπλεκόμενων μερών. Βασική προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή και την επίτευξη των ανωτέρω είναι η αλλαγή νοοτροπίας!