Image is not available
Ελεγκτικές Υπηρεσίες
Slider

Οι υπηρεσίες μας

Στην ΣΟΛ Crowe παρέχουμε ελεγκτικές υπηρεσίες καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορολογικά θέματα, για να διαμορφώσουμε έναν πλήρη σχεδιασμό φορολογικής υποστήριξης και θωράκισης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο σημερινό, απαιτητικό φορολογικό περιβάλλον. Έχοντας  γνώση και πολυετή εμπειρία στην εγχώρια αγορά και οικονομία, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις να καταστούν οικονομικά ισχυρές, επιτυγχάνοντας τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους.

Στη ΣΟΛ Crowe αντιλαμβανόμαστε τον έλεγχο για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού ως μία ανεξάρτητη διαδικασία ενίσχυσης της διαδικασίας της διοίκησης για τη διαχείριση του φορολογικού κινδύνου. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες που δεν περιορίζονται στενά και μόνο στην επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού φορολογικής συμμόρφωσης της επιχείρησης, αλλά επιχειρούν να βοηθήσουν τη διοίκηση της επιχείρησης στην πλέον κατάλληλη προσέγγιση των φορολογικών της θεμάτων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των φορολογικών της υποχρεώσεων. Οι ελεγκτικές μας διαδικασίες για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού εκτελούνται σε συνδυασμό με τις διαδικασίες μας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης και βασίζονται στην εμπεριστατωμένη μελέτη για την ίδια και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

Οι ελεγκτές της ΣΟΛ Crowe, διαθέτουν πιστοποίηση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, διαθέτοντας παράλληλα πολύχρονη εμπειρία σε φορολογικά και εταιρικά θέματα. Επιπλέον, η παροχή των υπηρεσιών μας για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού υποστηρίζεται σε διαρκή βάση από πολυμελή επιστημονική επιτροπή εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση φορολογικών θεμάτων.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της ΣΟΛ Crowe, διενεργούν, παράλληλα με τους υποχρεωτικούς και προαιρετικούς ελέγχους, και λοιπές ελεγκτικές εργασίες που αφορούν σε:

•Έργα δέουσας επιμέλειας (due diligence) στο πλαίσιο υλοποίησης συναλλαγών, εξαγορών και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων συνολικά ή κλάδων

•Έργα επισκόπησης και αξιολόγησης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και μοντέλων εταιρικής διακυβέρνησης

•Ειδικά ελεγκτικά έργα επί εποπτικών αναφορών τραπεζικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών

•Ειδικά έργα πραγματογνωμοσύνης στο πλαίσιο νομικών διενέξεων επί επιχειρηματικών και οικονομικών ζητημάτων

•Ειδικά έργα εξέτασης οικονομικής απάτης

•Ειδικά έργα υποστήριξης ή ελέγχου επί φορολογικών και λογιστικών θεμάτων

Στην ΣΟΛ Crowe  πιστεύουμε ότι ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης προσδίδει τη βέλτιστη προστιθέμενη αξία στους εταίρους της καθώς και τη διοίκησή της.

Αξιοποιώντας την εμπειρία και τη γνώση 60 ετών σε ελέγχους οικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, η ΣΟΛ Crowe έχει αναπτύξει και εφαρμόζει εκτός της μεθοδολογίας για τις οντότητες Δημοσίου συμφέροντος (εταιρείες εισηγμένες σε χρηματιστήρια, ασφαλιστικές εταιρείες και τραπεζικά ιδρύματα) που είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, αντίστοιχη μεθοδολογία προσαρμοσμένη ειδικά στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 

Η μεθοδολογία μας βασίζεται στην παγκόσμια μεθοδολογία της Crowe και συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου της IFAC.

 

Η μεθοδολογία της ΣΟΛ Crowe αναπτύσσεται σε τρεις πυλώνες:

 

Ι. την κατανόηση των αναγκών των εταίρων και της διοίκησης της επιχείρησης.

ΙΙ. τον περιορισμό του κόστους της οντότητας για την υποστήριξη του ελέγχου

ΙΙΙ. τη συστηματική επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη διοίκηση της επιχείρησης

 

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ελεγκτικής εργασίας σε ελέγχους οικονομικών καταστάσεων,  δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο μέγεθος της επιχείρησης, αξιοποιούμε την σημαντική εμπειρία των στελεχών μας στο οικονομικό, επιχειρηματικό και νομικό περιβάλλον της Ελλάδας και μελετάμε ιδιαίτερα τη φύση και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της σε όλα τα επίπεδα.

 

Ο σχεδιασμός της εργασίας μας προσεγγίζει τις ανάγκες του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης σε συνδυασμό με τις ανάγκες για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, όταν αυτό εκδίδεται. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η εκτέλεση περιττών ή επαναλαμβανόμενων ελεγκτικών διαδικασιών και εξοικονομείται χρόνος και κόστος για τη διοίκηση.

 

Στην ΣΟΛ  Crowe επενδύουμε συστηματικά σε εργαλεία και μεθοδολογίες, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των ελεγκτικών υπηρεσιών μας. Για το λόγο αυτό επενδύουμε και βασιζόμαστε σε εξειδικευμένους συνεργάτες (Επιστημονικό Συμβούλιο, Τεχνικό Γραφείο, Φορολογική Επιτροπή, Ποιοτικός Έλεγχος, Νομικοί Σύμβουλοι) με στόχο την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα παροχής των υπηρεσιών μας και την μέγιστη αποδοτικότητα για την ενίσχυση της επιχείρησής σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι έμπειροι επαγγελματίες μας διαθέτουν την εμπειρία και την ικανότητα να προσφέρουν μια σειρά από υπηρεσίες ελέγχου υψηλής ποιότητας. Επικοινωνήστε με την ΣΟΛ Crowe σήμερα.

Shopping Basket