Αλέξανδρος Σφυρής

Συντονιστής

Ο Αλέξανδρος Σφυρής  έχει τριάντα έτη συνεχούς εμπειρίας στον έλεγχο Τραπεζικών, Ασφαλιστικών, Τεχνικών, Εμπορικών, Βιομηχανικών, Πολυεθνικών, Δημοτικών και άλλων εταιρειών. Έχει επιδείξει συστηματική ενασχόληση  με τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, σε εισηγμένες και μη στο Χρηματιστήριο Αξιών εταιρείες. Επιπλέον, έχει ασχοληθεί με τα U.S. GAAP και ιδιαίτερα με τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων μη κερδοσκοπικών σωματείων σύμφωνα με το F.A.S. Νο 117.

Στο παρελθόν από τη θέση ευθύνης του έχει απασχοληθεί επί επτά έτη σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις στην τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας.

Είναι απόφοιτος της Ανώτατης  Σχολής Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε), ενώ παράλληλα έχει λάβει θεωρητική κατάρτιση σε θέματα Εμπορικής Νομοθεσίας (κωδ. Ν. 2190/20 & 3190/55), Φορολογικής Νομοθεσίας & έκδοσης φορολογικών πιστοποιητικών (Κώδικας Φορολογίας Νομικών & Φυσικών Προσώπων, Κ.Φ.Α.Σ., Φ.Π.Α.), Εργατικής Νομοθεσίας, καθώς και σύνταξης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και Ταμιακών Ροών. 

Shopping Basket