Λογιστική κατάταξη και αποτίμηση κρυπτογραφημένων περιουσιακών στοιχείων

Γράφει ο Διονύσης Παπαγεωργακόπουλος

Παρά τις σημαντικές διακυμάνσεις και την πρόσφατη πτώση της αγοραίας αξίας των κρυπτονομισμάτων, η χρήση αυτών των στοιχείων έχει αυξηθεί σημαντικά από την πρώτη κυκλοφορία του bitcoin το 2009. Η κεφαλαιοποιημένη αξία τους ανήλθε σε  110 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2018 σε σχέση με το υψηλό των 770 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2018 και η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυριαρχείται από το Bitcoin, το οποίο έχει μερίδιο αγοράς 54%. Ωστόσο, τα κρυπτονομίσματα παραμένουν σχετικά ασήμαντα σε σύγκριση με τις βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων όπως οι συμμετοχικοί τίτλοι και το χρήμα αναγκαστικής κυκλοφορίας (fiat money) και προς το παρόν η ΕΚΤ εκτιμά ότι δεν αποτελούν συστημικό κίνδυνο.

Η IFRIC, αφού έλαβε υπόψη της τις λογιστικές απαιτήσεις για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέματα, τα μετρητά και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, διευκρίνισε ότι τα κρυπτονομίσματα έχουν τα χαρακτηριστικά είτε του άυλου περιουσιακού στοιχείου είτε του αποθέματος, ανάλογα με το σκοπό της διατήρησής τους. Τα κρυπτονομίσματα που κατέχονται ως επένδυση  θα πρέπει να αποτιμώνται  είτε στο κόστος είτε στην αναπροσαρμοσμένη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 38, ενώ αυτά που κατέχονται με σκοπό την πώλησή τους, στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητάς της επιχείρησης θα αποτιμώνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 2 στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας και τέλος αυτά που κατέχονται αποκλειστικά για πώληση στα πλαίσια κερδοσκοπικών συναλλαγών  παρέχεται η δυνατότητα επιμέτρησής τους στην εύλογη αξία τους μείον το κόστος διάθεσης.

Εντός του 2019 η EFRAG ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα κατανόησης και άλλων κρυπτογραφημένων περιουσιακών στοιχείων (utility, security ή hybrid token, e-money κ.α), των οποίων η χρήση τους στη χώρα μας δεν είναι προς το παρόν διαδεδομένη, ώστε να δοθεί καθοδήγηση ως προς την λογιστική απεικόνισή τους.

Tags: No tags

Comments are closed.