Αντιστοίχιση των Διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4601/2019

του Γεώργιου Εμμ. Σγουράκη

Το 2019 ο βασικός νομοθετικός πυλώνας του εταιρικού δικαίου στην Ελλάδα και κατά γενική ομολογία ένα από τα αρτιότερα νομοθετικά κείμενα που έχουν γραφτεί στη χώρα, ο ταλαιπωρημένος από τις πολλές τροποποιήσεις πλην όμως άκρως επιτυχημένος Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, αντικαθίσταται από τον Ν. 4548/2018, έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα ισχύος. Ο νέος Ν. 4548/2018 αποτελεί μια προσπάθεια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, ενσωματώνοντας ευρωπαϊκές οδηγίες και άλλες κατευθυντήριες γραμμές διεθνών οργανισμών στο ελληνικό δίκαιο. Η παρούσα εργασία, που αποτελείται από δύο μέρη, είναι μια προσπάθεια αντιστοίχισης των διατάξεων των δύο Νόμων, μέσα από μια αντιπαραβολή των δύο νομοθετημάτων. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρατίθεται ο Κ.Ν. 2190/1920 στο σύνολό του όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4541/2018 και οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4548/2018. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρατίθεται ο νέος Ν. 4548/2018 στο σύνολό του όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4601/2019 και οι αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο για τον αναγνώστη που επιθυμεί να προσεγγίσει τις αλλαγές που επιφέρει ο Ν. 4548/2018 στη νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιρειών σε σχέση με τις προϊσχύουσες διατάξεις ιδίως κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου Νόμου. 

Tags: No tags

Comments are closed.